कारखाना भ्रमण

यहाँ केहि निर्माण प्रक्रिया तस्वीर छन् कि तपाई जाँच्न सक्नुहुन्छ, प्राय: हातले बनाएको प्रक्रिया।